Tjenester

Humid tilbyr kartlegging, målinger og rådgivning innenfor enhver problemstilling knyttet opp til fukt, sopp og inneklima.

Fuktmåling ved fuktskader/uttørking, nybygg

Etter en uønsket oppfukting av bygg er det viktig å komme raskt i gang med uttørking. Humid tilbyr fuktmålinger og kartlegging av konstruksjoner som har blitt utsatt oppfukting.

Fuktmålingene utføres i henhold til standardene for fuktmålinger i betong (NS 3511) og treverk (NS3512).(Nye standarder innført høsten 2014).

Kartlegging av inneklima

Forhold ved inneklimaet kan påvirke vår helse og i verste fall gi helseplager. En full kartlegging består av måling av soppsporer i inneluften og svevestøv, logging av CO2, eventuelt luftskiftemålinger ved behov, relativ luftfuktighet og temperatur, lyd og lys, og radon.

Vi har nødvendig sikkerhetsgodkjenning og er kjent med rutinene for arbeid offshore.
Vi har nødvendig sikkerhetsgodkjenning og er kjent med rutinene for arbeid offshore.

Offshore

Med nulltoleranse for skader på personell er det viktig med et godt inneklima for de som arbeider offshore. Humid har erfaring fra oppdrag offshore med kartlegging av inneklima og fuktproblemer. Vi har medarbeidere som har nødvendig sikkerhetsgodkjenning for denne typen oppdrag, er kjent med rutinene for offshore, og er klar til å reise ut på kort varsel.

Forebyggende rådgivning

Forebyggende råd er billigere, gir bedre trygghet og er enklere å takle enn en fuktskade i etterkant.

Fuktmålinger i betong

Norsk Standard har høsten 2014 utarbeidet nye standarder for fuktmålinger i betong og treverk. Humid har kompetanse og erfaring med fuktmåling i betong som følger de nye retningslinjene angitt i NS 3511.

Fuktmålinger i treverk

Høsten 2014 utarbeidet Norsk Standard nye retningslinjer for måling av fukt i treverk (NS 3512). Humid har utstyr og kompetanse til å utføre målingene i henhold til de nye standardene.

Fuktmålinger i luft

Med riktig riktig utstyr og kompetanse utfører vi målinger av luftfuktighet innendørs og utendørs, samt inne i konstruksjoner. Resultatene brukes til å kartlegge skadeårsaker, beregne tørketid og vurdere risiko for soppskader.

Fuktlogging over tid

I en del tilfeller vil det være interessant å overvåke en bygning eller konstruksjon med hensyn på hvordan fukt endres over tid. Dette kan være antikvariske og verneverdige bygninger, det kan være bygninger med spesielle installasjoner, eller det kan tilfeller hvor det er uklart hva som er årsaken til fuktproblemet. Da kan Humid tilby kontinuerlig overvåking av forhold som trefuktighet, luftfuktighet og temperatur. Det monteres sensorer i måleområdet som er trådløst forbundet med en sentral enhet som er koblet opp mot internett. Dette gir løpende tilgang til måleresultatene. Resultatene presenteres grafisk og i tabell i perioderapporter etter avtale.

Kunnskap om fukt og fuktmålinger er avgjørende ved kartlegging av fukt- og soppskader.
Kunnskap om fukt og fuktmålinger er avgjørende ved kartlegging av fukt- og soppskader.

Kartlegging av fukt- og soppskader

Ved mistanke om fukt- eller soppskader er første skritt å foreta en grundig undersøkelse. Vi kartlegger eventuelle skader og gjøre målinger og observasjoner som så dokumenteres. Ved behov tas det prøver for analyse.

Fukt og soppkontroll ved kjøp eller salg av bolig

Ved kjøp eller salg av bolig vil en dokumentert undersøkelse av mulige fukt- og soppskader gi både selger og kjøper en ekstra trygghet. 70 til 80 % av alle tvistesaker mellom selger og kjøper av bolig handler om fukt- og soppskader. Fukt- og soppkontroll kan bestilles av både selger og kjøper.

Rådgivning bærekraftige (økologiske) boliger

Det er stadig flere som ønsker økologiske boliger med fokus på bærekraft og inneklima. Bygningsmessige løsninger kan da avvike fra standard og fordrer individuelle vurderinger, spesielt i forhold til hygrotermiske forhold. Vi kan tilby rådgivning på flere områder i forhold til oppføring av økologiske boliger.

Termografering

Med et termografikamera kan man registrere temperaturen på overflater. Typiske årsaker til fuktproblemer er luftlekkasjer, kuldebroer og annen mangelfull isolering. Disse forholdene vil vises som markerte avvik i temperaturen ved termografering. En fuktig flate vil også kunne registreres med et termografikamera fordi fordampning fra flaten kjøler ned flaten. Humid har erfaring og kompetanse med termografering og bruker dette til å tolke årsakssammenhenger i forbindelse med fuktproblemer.

Beregning av fukt- og varmetransport

WUFI er et beregningsverktøy for fukt- og varmetransport i bygningskomponenter. Dette er forhold som påvirker hverandre. Fuktinnholdet påvirker varmeledningsevnen for materialene, fordamping og kondensasjon innvirker på temperaturen, og temperaturforskjeller bidrar til fukttransport.

Med WUFI kan man gjøre realistiske beregninger av hygrotermiske forhold i bygningsdeler i flere sjikt. Det vil da være mulig å teste en konstruksjon med forskjellige materialer, klima og fuktforhold i ”trygge omgivelser”. WUFI er derfor et nyttig verktøy til å forstå en fuktskade. Det er også et nyttig verktøy for å vurdere fuktsikkerhet i forhold til spesielle løsninger.

Dokumentasjon

For alle typer undersøkelser utarbeides det en rapport som dokumenterer resultatene fra kontrollen, gir en vurdering av forholdene, samt en beskrivelse av anbefalte tiltak. Behovet for dokumentasjon vil variere avhengig av hva som er motivet for prosjektet. Målet vil alltid være å levere enn rapport som er lett forståelige, samt at den gir en god dokumentasjon av de undersøkte forholdene.

Lukk meny